Hevosavusteinen toiminta

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Psykiatriseen hoitotyöhön suuntautuneena ja hevospalveluiden tuottamisen sekä sosiaalipedagogisen hevostoiminta -ohjaaja koulutusten käytyäni, tarjoan ennaltaehkäisevää, toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää sosiaalipedagogista hevostoimintaa, jonka painopiste on psyykkisen hyvinvoinnin lisäämisessä. Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja ammatillista arkeen suuntautuvaa toimintaa, jossa pyritään auttamaan yksilöä rakentamaan parempaa arkea ja hallitsemaan paremmin arjen olosuhteita keskittämällä huomio yksilön omiin vahvuuksiin ja voimavaroihin.

Toiminnan peruselementit kumpuavat sosiaalipedagogiikasta, esille nousevat käsitteet: yhteisöllisyys, osallisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja dialogisuus (aito kohtaaminen). Ohjaajana pyrin mahdollistamaan asiakkaan ja hevosen kohtaamisen, vuorovaikutuksen synnyn, joka on lähtökohtana monenlaisten asioiden käsittelylle. Hevostoimintaan sisältyy kaikki hevosiin liittyvä välitön ja välillinen toiminta, hevosen ruokkimisesta, harjaamisesta ja ratsastuksesta tallitöihin. Hevostoiminnan tavoitteena on yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

Hevostoiminnan vaikutukset syntyvät juurikin vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Hevostoiminnan vaikutuksia voi olla: itsetunnon- ja itseluottamuksen vahvistuminen, itsetuntemuksen lisääntyminen, keskittymiskyvyn paraneminen, pitkäjänteisyyden ja johdonmukaisuuden kehittyminen, tunnetaitojen lisääntyminen, sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen paraneminen, syy-seuraussuhteiden näkemisen kehittyminen, oppimaan oppimisen kehittyminen, lapsen tai nuoren sijoituksen uhkan väistyminen.

Hevostoiminta tapahtuu yksilö tai pienryhmissä (2-3hlöä). Sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti ennen toiminnan aloittamista. Sovitaan myös mm. jakson pituudesta ja tapaamisten kestosta. Tyypillisesti tallitapaamisille varataan aikaa 1,5h-2h kerran viikossa tai joka toinen viikko.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on alun perin kehitetty tukemaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Myöhemmin toiminnan on huomattu palvelevan kaikenikäisiä, erilaisista ongelmista kärsiviä ja monenlaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään ohjaajan pohjakoulutuksen mukaan muun muassa oppimisen tukena, lastensuojelun tukitoimena, mielenterveys- ja päihdetyössä, kuntouttavassa työtoiminnassa, tukihenkilötoiminnassa, sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa kaikenikäisten ihmisten kanssa. Tähän kuuluu myös työhyvinvointi.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa tarjoaa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, joka on suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen. Ohjaajanimikkeen myöntää Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry:n hallitus. Ohjaaja-nimikkeen käyttäjä on myös hevostoimintayhdistyksen jäsen. Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilta. 

https://www.hevostoiminta.net/

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on Green Care toimintaa, joka on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista toimintaa. Green Care toiminnalla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia käyttämällä erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä.

https://www.gcfinland.fi/


TUETTU HEVOSHARRASTETOIMINTA


Kaikille, jotka haluavat päästä rauhassa ja omassa tahdissa harrastamaan hevosten kanssa. Myös erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Olen opiskellut Ylä-Savon ammattiopistossa Hingunniemen yksikössä Hevospalveluiden tuottajaksi, opinnot painoittuivat hevospalveluiden tuottamiseen erityistä tukea tarvitseville.  

Tuettu hevosharrastetoiminta tapahtuu yksilökäynnein ja se sisältää hevosten hoitamista, ruokintaa, ratsastusta, kärryajoa, maastakäsittelyharjoituksia tai hevosen kouluttamisen perusteita.  Käyntien sisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Käyntien pituus 1-1,5h.


MIKSI HEVONEN?

Hevonen on laumaeläin ja saaliseläimenä se on reaktiivinen ja valpas. Sillä on herkkä kehonkieli, rikas tunneviestintä ja kehittyneet sosiaaliset kyvyt.  Hevosen ja ihmisen yhteisiä piirteitä ovat sosiaalisuus, oppivaisuus, kommunikatiivisuus, muisti ja sopeutuvaisuus. Hevonen on vuorovaikutuksessaan rehellinen, aito ja antaa heti palautteen eikä se syrji.

Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus sisältää paljon monitahoista kehollista ilmaisua. Hevonen puhuu kehollaan ja palkitsee käytöksellään aitoon vuorovaikutussuhteeseen hakeutuvaa ihmistä. Se vaatii aktiivista läsnäoloa ja herkkyyttä reaktioiden tulkitsemisessa. Näin se on oiva opettamaan vuorovaikutuksessa tarvittavaa läsnäoloa , toisen ymmärtämistä ja omien tunteiden havainnointia. Se on taitava peilaamaan  ihmisten ajatuksia ja tunteita. Sensitiivisenä eläimenä se reagoi herkästi sisäisiin ntuntemuksiimme, joita emme välttämättä itse vielä tunnista. Hevonen opettaa meitä tunteidemme säätelyssä myös painetilanteessa, hallitsemaan ja hillitsemään impulsiivisuuttamme. Hevonen myös opettaa meitä näkemään syy-seuraus-suhteita, olemaan itsellemme armollisempia ja altistumaan uudelle.

Hevosen kanssa onnistunut työskentely on palkitsevaa. Yksilön itsetuntemus paranee ja itseluottamus kasvaa. Positiivinen minäkuva vahvistuu ja suhtautuminen omaan elämään muuttuu positiivisemmaksi.